Over het RedMedTech Discovery Fund II

 

Wat is het RedMedtech Discovery Fund II?

Het RedMedTech Discovery Fund II is een ondersteuningsfonds van de Provincie Gelderland voor Life Science & Health start-ups in de provincie Gelderland. Kleine ondernemingen kunnen bij dit fonds een lening aanvragen met een maximale omvang van €250.000.

 

Welke criteria gelden er om zo’n lening aan te kunnen vragen?

Uw onderneming voldoet aan de volgende definitie van een innovatieve starter:

Een kleine onderneming, tot vijf jaar na haar registratie, die nog geen winst heeft uitgekeerd en niet uit een fusie is ontstaan. Daarnaast dient het Business-plan aan te tonen dat de Doelonderneming in de voorzienbare toekomst producten, diensten of procedés ontwikkelt die technologisch nieuw zijn, een wezenlijke verbetering inhouden ten opzichte van de state-of-the-art in deze sector in de EU en die technologisch of industrieel nog kunnen mislukken. De producten, diensten of procedés bevinden zich op een Technological Readiness Level van minimaal 2 en maximaal 5 op het moment dat de Stichting de lening verstrekt. De onderneming heeft op het moment dat de Stichting de Lening verstrekt, maximaal € 500.000 aan extern aandelenkapitaal van marktpartijen aangetrokken.


Uw onderneming heeft derhalve het moet het volgende profiel hebben:

-          een kleine onderneming in de Life Science & Health-sector, minder dan vijf jaar oud

-          (binnenkort) gevestigd in Gelderland

-          minder dan 50 personen in dienst

-          minder dan 10 miljoen jaaromzet

-          uw producten en diensten zijn technologisch nieuw of verbeteren wat al bestaat

-          uw producten of diensten hebben een ‘Technological Readiness Level’ van 2 tot maximaal 5

 
Uw producten en diensten zich op één van de volgende terreinen:

-          medical devices (medische hulpmiddelen inclusief diagnostica)

-          therapeutica

-          voeding en voedingssupplementen (medisch-georiënteerde focus)

-          e-health, ICT en software (medisch-georiënteerde focus)

-          medische instrumenten en disposables

-          laboratoriuminstrumenten

-          cross-overproducten (producten die in meer dan een van bovengenoemde categorieën vallen)

 
Daarnaast moet uw onderneming:

-          een uitgewerkt plan aanleveren mat daarin opgenomen de relevante technologische mijlpalen

-          aantoonbaar maken dat u, mede op basis van de door de Stichting verstrekte lening, álle beoogde relevante mijlpalen kan behalen. Mede op basis van de   

-          aantoonbaar maken dat u de lening kunt terugbetalen na het behalen van die technologische mijlpalen

-          aantoonbaar maken dat u investor-ready bent na het behalen van die technologische mijlpalen

-          aantoonbaar maken dat het management voldoende kwaliteit heeft om het product of de dienst te ontwikkelen en naar de markt te brengen

-          aantoonbaar maken dat er een medische behoefte is naar het product of dienst

-          aantoonbaar maken dat het product of dienst technologische haalbaarheid is

-          aantoonbaar maken dat het product of dienst commercieel haalbaarheid is 

-          aantoonbaar maken dat uw positie huidige intellectueel eigendom positie en uw strategie om die positie te versterken, relevant en afdoende is om  uw commerciële ambities te realiseren

-          aantoonbaar maken dat de lening alleen wordt gebruikt voor de ontwikkeling van producten of diensten die technologisch nieuw zijn en een wezenlijke verbetering inhouden ten opzichte van de state-of-the- art in de Life Sciences & Health sector.Mijn bedrijf voldoet aan de vereisten maar verkeert in financiële moeilijkheden. Kan ik een lening aanvragen?

Nee. Als duidelijk is dat u zonder steun van de overheid of van een faillissement onder ogen moet zien, dan kunt u geen lening aanvragen.


Waarvoor mag ik de lening gebruiken?

U mag de lening voor de volgende activiteiten gebruiken:

a)       Het verwerven van intellectueel eigendom (lening min. €2.500 - max. €25.000) en de kosten die u daarbij maakt.
b)      Kosten die u maakt voor pre-seed-activiteiten (lening min. €10.000 - max. €100.000): octrooionderzoek, prototypeontwikkeling, commercieel en technisch haalbaarheidsonderzoek, bedrijfshuisvesting en externe begeleiding.
c)       Kosten die u maakt voor een proof-of-concept-studie: technische haalbaarheidsstudie voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (lening min. €25.000 - max. €250.000).


En als ik voor alle drie de activiteiten een lening wil aanvragen?

Dat mag maar u dient dit in uw aanvraag goed te beargumenteren. Wij combineren de leningen dan in één lening. Afhankelijk van de aanvraag en de voorwaarden kunt u maximaal € 250.000,- lenen.


Hoe verloopt zo’n financieringsaanvraag?

Dat gaat in twee fasen:


Fase 1: opstellen en beoordeling concept financieringsaanvraag:

-         Eerst neemt u contact op met een innovatiescout van Briskr. Deze begeleidt u bij de aanvraag. Kijk daarvoor op www.briskr.eu
-         De innovatiescout kijkt of u aan de vereisten voldoet.
-         U vult een verkenningsrapport in en de innovatiescout bespreekt dit met het Scout & Screen-team van Briskr
-         De innovatiescout ondersteunt u bij het maken van een businessplan.
-         In deze fase blijkt of een financieringsaanvraag haalbaar is of niet.
-         Vervolgens dient u een concept financieringsaanvraag in bij de innovatiescout.
-         De coördinator van het Discovery Fund beslist of concept financieringsaanvraag van voldoende kwaliteit is. 

Per financieringsronde komen alleen de zes beste aanvragen in aanmerking voor een definitieve aanvraag bij de Stichting*

Fase 2: indienen definitieve financieringsaanvraag

-         Als uw aanvraag zich kwalificeert dan dient u een definitieve aanvraag in bij de Stichting RedMedtech Discovery Fund.
-         Dan volgt intern een beslissingsprocedure, waarbij u ook uw businessplan een keer moet toelichten aan het Financieringscomité.
-         Vervolgens neemt het bestuur van de stichting RedMedTech Discovery Fund een besluit op basis van het voorgelegde advies van het Financieringscomité en ontvangt u z.s.m. bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.


Hoe beoordeelt de Stichting mijn aanvraag?

Er is een financieringscomité dat de Stichting adviseert over de financieringsaanvragen. Dit comité bestaat uit een mix van inhoudelijke sector experts en investmentmanagers van venture capitalists in Life Sciences & Health. Het comité toetst de aanvraag op de volgende criteria:

-         de kans op terugbetalen van de lening
-         haalbaarheid van een vervolgfinanciering
-         kwaliteit van het management
-         medische behoefte
-         technologische haalbaarheid
-         commerciële haalbaarheid
-         intellectueel eigendom of de strategie daarin
-         waar de lening voor wordt gebruikt 


Hoe betaal ik de lening terug?

-         U krijgt de lening in tranches die gekoppeld zijn aan de mijlpalen die u bereikt.
-         De totale lening wordt verhoogd met 2% voor behandelingskosten. Deze 2% wordt ingehouden van de eerste tranche.
-         Het rentepercentage is gelijk aan de Europese referentiepercentages plus een opslag van 5% met een ondergrens van 5,53%. De EU publiceert de Europese referentiepercentages op: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html Voor 2018 heeft het Bestuur het rentepercentage vastgesteld op 5,53%.
-         U bent de rente verschuldigd vanaf het moment dat u de tranches ontvangt.
-         U lost af volgens een aflossingsschema, uiterlijk drie jaar na het aangaan van de leningsovereenkomst. Rente en aflossingen gaan via automatische incasso, per kwartaal.
-         Mocht u een andere financiering krijgen, van de bank bijvoorbeeld, dan moet u in principe daarmee deze lening aflossen.
-         U mag altijd extra aflossen, zonder boeterente.


Meer informatie nodig?

Voor vragen over de werkwijze of procedure van het RedMedTech Discovery Fund II kunt u contact opnemen via secretariaat@redmedtechventures.nl